Alle skal høres

“Jeg brænder for at være med til at sikre Solrød som det bedste sted at leve og bo for alle – både unge og gamle. Det sker ikke ved blindt at byfortætte og opføre industri, eller ved at tiltrække nye borgere til kommunen på bekostning af de kvaliteter vi alle har tilvalgt, da vi bosatte os.

Solrød skal udvikles efter en velafbalanceret langsigtet strategi, der tager højde for de behov både nuværende og kommende borgere har. Solrød skal ikke udvikles via en massiv vækst i indbyggertallet eller ved hjælp af industrielle anlæg, der ingen gavn har for borgerne”.

alle skal høres

Borgernært lokaldemokrati

Mange borgere i Solrød føler sig ikke hørt. De føler, at store beslutninger med vidtrækkende konsekvenser bliver trukket ned over hovedet på dem. De opfatter de politiske processer med borgermøder og høringer som pseudoprocesser, hvor beslutningerne er taget på forhånd. Der levnes ikke meget plads til dialog og respekt og rigtig mange engagerede borgere oplever at blive nedgjort og kørt ud på et sidespor. Men sådan behøvede det ikke at være. Mange kommuner arbejder allerede i dag meget mere aktivt for at inddrage borgerne og det kan vi lære meget af her i Solrød. Her er en række forslag til, hvordan borgerinddragelse kan sikres i praksis.

Lovgivningen giver allerede i dag mulighed for at nedsætte midlertidige politiske udvalg med deltagelse af borgere. De hedder §17 stk. 4 udvalg i fagsprog. Disse udvalg kan byrådet nedsætte til at varetage særlige opgaver, de kan fungere som rådgivende udvalg eller de kan forberede sager til et af de stående udvalg. Jeg ønsker at arbejde for, at vi i Solrød gør brug af denne mulighed i langt højere grad fremover. Der er rigtig mange engagerede borgere i Solrød, der besidder mange kompetencer, som vi i fællesskab i kommunen kan nyde godt af. Mange borgere vil gerne involvere sig, men de skal også føle, at de reelt har indflydelse på beslutningerne og er med til at gøre en forskel.

Der skal være mulighed for at få behandlet et borgerforslag politisk. I kommunerne skal et borgerforslag underskrives af lige så mange borgere, som det kræver at få et mandat i byrådet. I Solrød vil det sige, at en sag skal samle omkring 800 underskrifter, for at sende et borgerforslag til politisk behandling i byrådet.

Mange kommuner har i dag ansat en borgerrådgiver, der kan hjælpe borgerne videre i systemet og styrke dialogen mellem borgere og den kommunale administration. En borgerrådgiver kan f.eks. hjælpe borgere i kontakten med kommunen eller med at forstå en sag eller afgørelse. En borgerrådgiver kan hjælpe med at klage over kommunens sagsbehandling og give råd og vejledning til borgerne om, hvordan de skal navigere igennem kommunens system. En borgerrådgiver skal altid være uafhængig af kommunens administration og sikre at borgeren bliver hørt.

Ved borgerstyrede budgetter øremærkes en del af det kommunale budget til borgernes egne projekter, idéer og initiativer. Hvert år afsættes en pulje penge på det kommunale budget, som borgergrupper kan råde over. Det giver medejerskab og undersøtter nogle af de engagerede frivillige kræfter, der arbejder for Solrød. Borgerbudgetter kan f.eks. gives til landsbylaug, borgerforeninger, ejerforeninger, boligforeninger eller til et særligt kommunalt indsatsområde som f.eks. børn, ældre, natur, trafik eller lignende. 

Borgerråd er en nyere form for borgerinddragelse, hvor kommunens borgere inddrages forud for beslutninger. Et midlertidigt borgerråd kan f.eks. bestå af X antal tilfældigt udvalgte borgere, der tilsammen repræsenterer kommunens sammensætning. Et borgerråd kan være med til at drøfte og komme med indspark til et politisk emne eller område forud for, at der træffes en politisk beslutning i byrådet. Et borgerråd kan også være med til at komme med konkrete forslag til løsninger på kommunens udfordringer.

I dag bliver byrådsmøderne i Solrød ikke livestreamet til kommunens borgere. Det gør det sværere at følge med i lokalpolitik og samtidig tages spørgetimen før byrådsmødet ikke til referatet. Hvis man i dag vil følge med i byrådsmøderne og spørgetimen, er det derfor nødvendigt at møde op til selve byrådsmødet. Det vil være naturligt fremadrettet at livestreame byrådsmøder og spørgetime. Samtidig skal optagelserne også ligge tilgængelige på kommunens hjemmeside, så borgerne kan følge med i lokalpolitik, når de selv har tid til det. 

biodiversitet

Mere natur & bæredygtig byudvikling

Vi befinder os globalt i en biodiversitetskrise – således også i Solrød. Mennesket har drevet rovdrift på naturen og konsekvenserne ser vi nu. Men vi mennesker har brug for naturen og den biologiske mangfoldighed.

I Solrød Kommune har vi flere helt særlige naturområde, der trænger til en håndsrækning. Vores sjældne arter og mest værdifulde naturområder vil aldrig komme tilbage, hvis de først er forsvundet. Derfor vil jeg arbejde for, at prioritere indsatsen for at standse tilbagegangen i biodiversiteten, og understøtte at mere af Solrøds vigtige natur bevares og styrkes. 

I løbet af nedlukningen i 2020 blev det klart for alle, at vi mennesker søger ud i naturen for at restituere. Desværre er der i Solrød meget få rekreative områder og de som er presses af de mange besøgende. Vi skal som kommunen understøtte, at der kommer flere rekreative områder: byparker, skovområder, stier og vandreruter og naturlegepladser til børn

Naturområdet skal prioriteres meget højere i fremtiden, hvis vi vil sikre den biologiske mangfoldighed på de særlige naturområder, vi har i kommunen.

I Solrød har vi siden 2014 haft en naturkvalitetsplan, der gennemgår de særlige indsatsområder, der er for naturen i Solrød. De konkrete tiltag der er skitseret i planen skal prioriteres og udføres.  

Naturområdet skal prioriteres efter rækkefølgen i “Brandmandens lov”, der siger: vi skal starte med at bevare uskadte naturarealer med høj naturværdi. Derefter skal vi beskytte velbevaret natur mod skadelige påvirkninger. Til sidst skal vi skal genoprette og udvide forringede naturområder og vi skal reetablere nye naturområder i sammenhæng med eksisterende. 

For at sikre fokus på naturen i Solrød, skal naturområdet have sit eget budget, samt have plads i et af de politiske udvalg.

Naturområdet skal desuden  indtænkes i ethvert større byggeri eller projekt i kommunen og der skal stilles krav til bygherre.

Zonerne for ønsket skovrejsning skal udvides, så det bliver lettere at rejse skov for private.

politik er en tillidssag

Tillid & respekt

Tillid, ordentlighed og dialog er for mig det vigtigste i politik. For mig er det vigtigt, at sætte mig godt ind i sagerne, for at kunne forholde mig til dem. I min tid som borger i Solrød har jeg dog oplevet, at ikke alle har det på samme måde. Fakta fordrejes, argumenter ændres, faglighed tilsidesættes. Når man som borger gør opmærksom på dette, risikerer man at blive kaldt egoist, kværulant eller konspirationsteoretiker. Dette kan ingen være tjent med og borgerne mister tilliden til systemet og de folkevalgte. Vi skal kunne have en respektfuld og saglig debat om det der vedrører os. Det er en stor styrke, at så mange ønsker at involvere sig i demokratiet. Politikerne må gå forrest og være det gode eksempel. Tilliden til systemet skal genoprettes. Den gensidige respekt skal altid være i fokus.

Vælgerne bliver trætte af en hård tone. De ophører med at følge med i politik, og der opstår politikerlede. Men det repræsentative demokrati i Danmark er en del af fundamentet for vores system. Det er baseret på, at vælgerne involverer sig, at de følger med, at de tager del i debatten. Vi skal facilitere, at alle har lyst til at deltage. At ingen udskammes. At den gode tone holdes. Det kræver gensidig respekt.

land og by

Landsbyliv

Solrød er både land og by. De fleste borgere bor i strandområdet, mens de mange oprindelige landsbyer ligger inde i landet. Landsbyerne har igennem århundreder tiltrukket beboere på grund af deres helt særlige charme – deriblandt mig selv. Den charme skal vi værne om, og vi skal sikre det gode liv i landsbyerne. Desværre har jeg oplevet, at Jersie Landsby, hvor jeg selv hører til, har været under afvikling, siden jeg flyttede hertil i 2009: Først lukkede børnehaven, så lukkede skolen og så blev busdriften indstillet aften og weekend. Landsbylivet er under pres, og det bekymrer mig.

Landsbyerne er en stor del af kommunens dna og dem skal vi værne om. Landsbyernes beboere og landsbylaugene skal i langt højere grad have indflydelse på den udvikling landsbyerne står overfor og inddrages i vigtige beslutninger vedrørende landsbyernes fremtid.

Med den nyeste planstrategi gøres det muligt at udvide flere af de eksisterende landsbyer. De grønne kiler og landbrugsjorden rundt om landsbyerne påtænkes bebygget med boliger. I forvejen præges landskabet allerede af det eksisterende biogasanlæg og det kommende transportcenter. Såfremt land og by ender med at smelte sammen, mister Solrød for altid noget af sin helt særlige dna: landsbymiljøerne.

Mange landsbyer plages af den megen trafik, der dagligt passerer igennem. Herunder også tung trafik. Samtidig er der i flere landsbyer ikke etableret cykelstier og det skaber en farlig cocktail af dårlig trafiksikkerhed og støj. I forbindelse med de store anlægsbyggerier, der i 2021 er i gang, loves det, at der ikke kommer yderligere tung trafik gennem landsbyerne. 

Det skal være muligt at bo i landsbyerne uden bil. Det kræver, at den offentlige transport er stabil og regelmæssig.