Ina i pressen

9. marts 2023
Byrådsmedlem forlader lokalliste efter et år
Godt og vel et år har den tværpolitiske lokalliste VoresSolrød været repræsenteret i byrådet i Solrød. Listen stormede ind i byrådet med tre mandater første gang, den stillede op, ved valget i november 2021, men nu holder enigheden ikke længere mellem Ina Lindemark og listens to øvrige byrådsmedlemmer Carsten Ring og Christian Nyholm.
9. marts 2023
4. november 2022
Hvem skal definere kommunens fremtid?
For både HavdrupListen og VoresSolrød betyder det meget, at værne om vores landsbyer. Både på grund af deres kulturhistoriske værdi, men også på grund af det store aktiv landsbyerne udgør i kommunen, som et alternativ til bosættelse i byområdet. Og det var på et hængende hår at et ellers helt færdigt kommuneplantillæg med uønsket byudvikling, blev ændret af et flertal på sidste byrådsmøde.
4. november 2022
1. november 2022
Valget gik som smurt: Men én ting nager
Solrød Idrætscenter er kommunens største valgsted, men selvom 6.395 vælgere har været en tur i stemmeboksen i Hal A, så er dagen forløbet fuldstændig uden dramatik. Det fortæller valgstyrerformand Ina Lindemark. – Det er gået super godt, og der har været et godt flow af vælgere hele dagen igennem. Der har selvfølgelig været perioder, hvor det gik lidt op og ned, siger Ina Lindemark.
1. november 2022
20. oktober 2022
Bedre borgerinddragelse
"Vi har lige vedtaget budgettet for Solrød Kommune for næste år, og selve indholdet er vi sådan set meget tilfredse med, og vi og vores partier har begge fået mærkesager igennem og har derfor stemt for. Men vi synes alligevel, at der har været en indbygget ‘fejl’ i den budgetproces, vi lige har været igennem, og det ærgrer os."
20. oktober 2022
19. september 2022
Vandet er kulsort: Kalder på bedre havmiljø
Der bør stilles krav til naturgenopretning, når man udvinder råstoffer under havets overflade, lyder det fra lokale NGO’er.
19. september 2022
29. maj 2022
Lokalliste vil kickstarte borgerinddragelsen
....rundt omkring i de danske kommuner, har man igennem en årrække gjort sig mange erfaringer med f.eks. borgersamlinger, borgerbudgetter og andre samskabende processer. Så hvordan kan vi her i Solrød blive bedre til at samarbejde mellem borgere, frivillige foreninger, politikere, forskellige generationer, private aktører, osv. for at skabe gode løsninger til gavn for alle parter?, spørger lokallisten i pressemeddelelsen.
29. maj 2022
29. april 2022
Jo flere vi er, jo højere kan vi råbe
Vi har en tendens til at glemme, at miljø og biodiversitet også foregår under vandet, fordi vi ikke kan se det. I Køge Bugt har vi en skidt situation, og slammen påvirker havmiljøet negativt i endnu højere grad. Det kommer til at gå ud over fiskebestanden og livet i havet. For mennesker kan det betyde, at der kommer flere alger i vandet og mere fedtemøg og dermed forringe badevandskvaliteten, siger Ina Lindemark, der også peger på, at der er Natura 2000 områder i Køge Bugt, som skal beskytte havmiljøet, men som kan blive ramt af slammen.
29. april 2022
13. oktober 2021
Vi har alt for lidt fokus på naturen
I Solrød har vi en række §3-beskyttede samt Natura 2000 naturområder. Her findes en helt særlig flora og fauna og en række truede arter – såkaldte bilag 4 arter. Men hvad gøres i dag for at bevare disse værdifulde områder? Ikke ret meget. I stedet må hensynet til naturen gang på gang vige for hensynet til nyt byggeri og andre prioriteter i det kommunale budget. Generelt er naturområdet nedprioriteret i Solrød Kommune. Naturen har ikke sit eget budget og naturen har ikke plads i noget udvalg. Kommunens naturafdeling tæller én medarbejder. Til sammenligning har f.eks. Hillerød Kommune 5 fuldtidsansatte i naturafdelingen + 2 fuldtids praktikanter. Og det i en kommune med 50.000 indbyggere, ca. dobbelt så mange som i Solrød.
13. oktober 2021
13. september 2021
Tre generationer udlever gammel drøm om at rejse en skov
Der var lagt op til en festlig dag i Jersie, da den nye skov på knap syv hektar, svarende til omkring 12 fodboldbaner, søndag blev indviet. Og det er ikke hverdagskost, at private rejser så stort et skovareal i Solrød.
13. september 2021
6. september 2021
Ny liste i slam-protest
Havmiljøet bliver ofte overset, når vi taler om naturen. Vi kan ikke umiddelbart se, hvad der sker under overfladen. Men i Køge Bugt lider havmiljøet allerede af mange års opfiskning af sten fra havbunden, sandsugning, mv. Det har ført til færre fisk og mere fedtemøg. I forbindelse med anlæggelse af Lynetteholmen i København, planlægges det nu også at dumpe 2,5 mio. m2 lettere forurenet slam i Køge Bugt
6. september 2021
17. april 2021
Debat: Bliver det nye biogasanlæg bygget på et naturbeskyttet § 3-område?
I forbindelse med det kommende biogasbyggeri i Solrød har kommunen undladt at undersøge byggearealets naturstatus som helt særligt § 3 naturbeskyttet område.
17. april 2021
18. november 2020
Bekymrede borgere ønsker øget fokus på at bevare Solrøds natur
Vi er en gruppe borgere, som er bekymrede over den hastighed naturen i Solrød forsvinder på til fordel for mere industri, og så mangler der i høj grad borgerinddragelse i Solrød, siger Ina Lindemark om årsager til, at hun i et stykke tid har arbejdet på at stable hjemmesiden "Bevar naturen i Solrød" på benene
18. november 2020
1. april 2021
Miljøadvokat: Høring om biogasanlæg er ugyldig
Høringsprocessen omkring et nyt biogasanlæg i Jersie er mangelfuld og bør gå om, mener naboen til Solrød Biogas, der har fået en advokat med speciale i miljøret til at se på sagen.
1. april 2021
29. juli 2013
Handlekraftige kvinder giver ikke op
Det er to handlekraftige kvinder, der ikke uden videre tager et nej for et nej og i det hele taget ikke giver så let op, som står i spidsen for Jersie Privatskoles bestyrelse.
29. juli 2013
1. maj 2013
Privatskole i topform
Det har været en lang, en hård, men også en kamp, der har været det hele værd. Det fortæller bestyrelsensformand Ina Lindemark. Det er to år siden de første spæde ideer til Jersie Privatskole blev taget, og selv om det til tider har set håbløst ud, så har en fast stamme hele tiden troet på projektet. Og til august åbner skolen.
1. maj 2013